Een inspirerende zoektocht naar 20 betaalbare woonplekken voor kwetsbare jongeren in Amsterdam!

Dit ontstond op 30 juni jl. Een energieke en inhoudelijke discussie waarin we verkenden hoe de vastgoedlogica en die van opvang- en jeugdhulp elkaar kunnen versterken. En ook hoe in bredere zin de opvang- en jeugdhulp en begeleiding van kwetsbare jongeren, in de levensfase van 18 tot 27 jaar, slimmer en effectiever georganiseerd kan worden. Hierin is de woonruimte zelf een groot vraagstuk, maar ook de financiering, de organisatie en het beter in beeld krijgen van de maatschappelijke kosten en baten. Uit de verdiepende discussie ontstonden de volgende vier ideeën, deels nu al vertaald in concrete acties.

Nieuw perspectief op de vraag

Eigenlijk is het probleem vrij simpel en weten we de behoefte aan goedkope en flexibele woonruimte relatief eenvoudig op te lossen voor groepen als statushouders. Er is veel ruimte beschikbaar (leegstand of herontwikkeling), maar deze is vaak tijdelijk. Aan de andere kant is er een doelgroep in een leeftijd met een vraag naar ruimte en weinig te besteden. Deze vraag en het aanbod zou aan elkaar te koppelen moeten zijn, zoals nu ook via anti-kraak of tijdelijk beheer. De jongeren zouden dan tijdelijk kunnen bewonen waarbij zorg en ondersteuning de locatie volgt. Dat kan zowel voor individuen als voor grotere groepen. Dit vraagt concreet om een constructie waarin partijen als vastgoedbeheerders, corporaties, zorg en financiering op een nieuwe manier samenwerken

Leegstand als kans

Een concreet voorbeeld is het afstoten van vastgoed door politie, justitie en andere overheden. Hier ligt zowel een maatschappelijke, inhoudelijke als financiele relatie met de doelgroep. Een bredere afweging op een hoger aggregatieniveau zou wenselijk zijn.  Hebben we wel eens uitgerekend hoeveel overlast en extra inzet van politie en justitie voor deze groep nodig is? De inschatting is dat wanneer in een gedeelte van de leegstaande panden ruimte komt voor goedkope woningen voor kwetsbare jongeren de overlast en inzet van politie en justitie minder nodig is. Tot welke duurzame besparing kan dit leiden? De huidige dominante logica is om het vastgoed eenmalig voor de hoogste economische opbrengst af te stoten. Gunnen op basis van een maatschappelijke bestemming wordt vaak als staatssteun uitgelegd. Maar is dat feitelijk zo en is het beschikbaar stellen van budgetten voor zorg, jusititie en veiligheid niet juist een vorm van staatsteun?

Andere coalities

Om op een nieuwe manier wonen voor kwetsbare jongeren te realiseren zijn tenminste drie typen partijen noodzakelijk: vastgoeddeskundigen, financiers en zorg/welzijn. De vastgoedsector garandeert voldoende en flexibel aanbod. Financiers garanderen de benodigde investeringen aan de voorkant. En zorg en welzijn garandeert de opvang, het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en bijdragen van jongeren en interventie bij terugval.
Hoe kunnen we op deze driehoek solide kasstromen organiseren? Door anders te kijken naar een samenwerking tussen bekende partijen zou een maatschappelijke businesscase te maken moeten zijn

Nieuwe financiering

Als we naar het financieringsvraagstuk kijken, dan is de financieel onrendabele top relatief klein, maar voor individuele vastgoedeigenaren of woningcorporaties en voor gemeenten in termen van de bijdrage in huursubsidies, toch problematisch. Tegelijkertijd zijn er allerlei partijen zoals stichtingen en maatschappelijk georiënteerde bedrijven en 'family offices' die wel degelijk zouden kunnen en willen  meefinancieren. Zowel vanuit de maatschappelijke impact als vanuit de fiscale voordelen. Als het lukt om deze partijen een businesscase te laten maken, ontstaat een investeringsmogelijkheid die aantrekkelijk is voor bovengenoemde partijen.

Wordt vervolgd

We zijn heel blij dat een aantal van jullie heeft aangegeven dit vraagstuk samen met ons verder uit te willen werken. SZN en Spirit zullen na de zomer een vervolgbijeenkomst organiseren. Vanzelfsprekend waarderen wij het ook als jullie ons op de hoogte houden van interessante ontwikkelingen.

Derk Loorbach, DRIFT
Hella Masuger, Directeur Stichting Zwerfjongeren Nederland

Comments (0)

Only Registered Members and Registered site users can comment on our content.

Please use the log in button to sign in and leave your comment.


Read the next page in this section