Hier vindt u een overzicht van de activiteiten en samenstelling van het dagelijks bestuur, de verschillende commissies en de vakgroepen die RICS in Nederland rijk is.

Bestuur RICS in Nederland

Het huidige bestuur bestaat uit:

 • Wendy Verschoor. voorzitter (Videres – algemene zaken, woordvoering en public affairs)
 • Dave Hendriks (Savills Nederland - taxaties)
 • Thijs Evers (REAL solutions – research & onderwijs)
 • Jan van den Hogen (Deka – standaarden & innovatie)
 • Jan van der Tol (FGH Bank – landelijk vastgoed, planning & development)
 • Stef Weekers (AM - member services & network commissie)
 • Robbert van Dijk (A.S.R. Real Estate Investment - algemene zaken)

RICS International Ltd. is gevestigd in Londen. Het is een entiteit naar het recht van Engeland en Wales. RICS in Nederland heeft geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid. Het bestuur van RICS in Nederland heeft als zodanig het karakter van een door RICS International ingestelde commissie dan van een bestuur zoals bedoeld in de wet. Door RICS Europe, met hoofdkantoor in Brussel, wordt een gedeelte van het beleid van RICS International vormgegeven en uitgevoerd. Dit geldt zeker ook voor de uitvoering van het RICS tuchtrecht

Er zijn eigen bevoegdheden aan het Nederlandse bestuur gedelegeerd, zoals de organisatie van de activiteiten van RICS in Nederland en het bevorderen van de zaken die RICS na aan het hart liggen, zoals goede en transparante taxatiemethoden, een hoge standaard van professionaliteit en een dienovereenkomstige ethiek. Oók de verbreding van het Nederlandse ledenbestand onder instandhouding van de strikte kwalificatienormen en het bevorderen van educatie van RICS leden behoren tot de taken van het Nederlandse bestuur. In het RICS tuchtrecht speelt het Nederlandse bestuur geen afzonderlijke rol, met dien verstande dat het bestuur veelal het eerste aanspreekpunt zal zijn. Het bestuur vertegenwoordigt RICS in Nederland in de publieke discussies die het vastgoed en de taxatie daarvan omgeven.

De bijdragen van leden komen toe aan RICS International die vervolgens een jaarlijks budget aan RICS in Nederland ter beschikking stelt waarover het Nederlands bestuur, ondersteund door het bureau van RICS in Voorburg, vrijelijk kan beschikken. Bepaalde activiteiten van RICS in Nederland worden daaruit betaald, zoals bijvoorbeeld het bureau in Voorburg, de Nieuwjaarsborrel, de Jaarvergadering en door de Member Services & Network Commissie georganiseerde activiteiten. Voorts wordt een beperkte reserve voor eventualiteiten in stand gehouden.

Nadat RICS leden zijn gevraagd zich voor bepaalde bestuursvacatures benoembaar te stellen, worden Nederlandse bestuurders op voordracht van het Nederlandse bestuur benoemd door RICS International. Nederlandse Bestuurders verrichten hun taak onbezoldigd en krijgen geen vacatiegeld. Sommige representatie-, en vergaderkosten worden vergoed. De zittingsduur van een Nederlandse bestuurder bedraagt drie jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie jaar. Binnen het Nederlandse bestuur heeft ieder een eigen takenpakket, hetgeen de gemeenschappelijk verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van RICS in Nederland onverlet laat. Het bestuur komt vijf á zes maal per jaar bijeen en tracht zoveel mogelijk activiteiten van RICS Nederland bij te wonen.

Het Nederlandse bestuur realiseert zich terdege dat zij er is om de belangen van RICS International en haar Nederlandse leden te behartigen en nodigt alle Nederlandse leden dan ook van harte uit om met haar in discussie te treden, of nadere input te geven op gebieden waar RICS in Nederland zich mee bezighoudt.
ricsnederland@rics.org 

APC Commissie

De APC-commissie zet zich met name in om de processen rondom de aanmelding van nieuwe leden en de Final Assessments van deze nieuwe leden te stroomlijnen. Daarbij wordt de kwaliteit van de Final Assessments continu bewaakt en wordt gewaarborgd dat de juiste procedures worden gevolgd. Concreet bestaan de werkzaamheden van de APC-commissie onder meer uit het beoordelen van cv’s, advies en coaching bij de keuze van het juiste pathway, de correspondentie van alle stukken die een rol spelen in het Final Assessment, het zorgdragen voor de planning en indeling van de Final Assessments, alsmede het trainen van kandidaten, assessoren en voorzitters. Op deze wijze zijn in de eerste plaats de kandidaten, maar ook de assessoren en voorzitters zo optimaal mogelijk voorbereid op het Final Assessment.

De APC-commissie zit bij circa 20% van de assessments en bewaakt met deze ervaringen de uniformiteit en de kwaliteit van de assessments. Elke assessmentronde wordt geëvalueerd, inclusief de referral reports die in zo’n assessmentronde worden opgesteld voor kandidaten die niet geslaagd zijn. Daarbij denkt de commissie mee met de gehele organisatie van de assessments en worden opmerkingen, suggesties voor verbetering en kritiek van assessoren, (kandidaat-)leden en bestuursleden daar waar mogelijk direct vertaald naar de trainingen, de procedures en stukken bij het Final Assessment.

Het dagelijks bestuur van de APC commissie bestaat uit: Matthieu Gillet (NAI Netherlands), voorzitter, Martijn Bremmer (Paulman Investments B.V.), Marco Bakx (Stadlander); André Deleroi (BaseValue) en Ellen Masselink (AM)

Matthieu Gillet is de voorzitter en tevens aanspreekpunt van deze commissie en Astrid van de Reep en Ed Nypels zijn beiden aanspreekpunt vanuit het RICS kantoor.

Bij vragen graag contact opnemen met het bureau van RICS in Nederland op ricsnederland@rics.org

Member Services & Network Commissie

De Memberservices & Network Commissie (MSN) heeft een tweeledige functie. De commissie bedenkt en verzorgt evenementen in het kader van “Life Long Learning”. Daarnaast organiseren wij een aantal  netwerkbijeenkomsten.
RICS is de organisatie die professionaliteit, RICS standaarden en ethische normen verzorgt en waarborgt in de vastgoedmarkt. Omdat RICS leden borg staan voor de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid in hun professie, zijn zij in een veranderende omgeving verplicht continu te werken aan hun kennisniveau. Dat betekent dat elk RICS lid jaarlijks verplicht en aantoonbaar minimaal 20 uur aan studie- of opleiding dient te besteden.

Vanaf het jaar 2015-2016 kent ons “Life Long Learning” programma drie pijlers:
CPD (continuous professional development), Vaardigheidstrainingen en Masterclasses. Een korte toelichting:

 • CPD (ca. 6x per jaar): hier richten we ons op onderwerpen uit de actualiteit. Een aantal onderwerpen zoals  taxatie en integriteit komt jaarlijks terug. Het accent bij CPD’s ligt op  een aantal voordrachten gevolgd door een korte discussie. Een CPD duurt doorgaans 2 uur en wordt u kosteloos aangeboden.
 • Vaardigheidstrainingen (ca. 4x per jaar): de benadering bij vaardigheidstrainingen is “hands on”. Wat u hier leert is direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk en hoeft niet noodzakelijk een directe link met  vastgoed te hebben. Denk aan onderwerpen als Leiderschap, Mediation en Governance.
  Vaardigheidstrainingen duren een hele middag en worden tegen kostprijs aangeboden (€100 p.st. excl. btw).
 • Masterclasses, powered by … (ca. 3-6x per jaar): Dit is een geheel nieuwe activiteit. Als commissie willen we ook een aantal echt “kennis verdiepende” bijeenkomsten aanbieden. Hiertoe hebben we een drietal gerenommeerde instituten geselecteerd: Nyenrode, ASRE en TIAS. Wij hebben hen gevraagd om voor RICS dit jaar 1 tot 2 middagprogramma’s samen te stellen binnen hun bestaande curriculum. De Masterclasses duren een hele middag en worden tegen een commercieel, maar wel gereduceerd, tarief van € 350 p.st. (vrij van btw) aangeboden.

  Zoals gezegd vervult de MSN commissie nog een tweede taak: Wij organiseren jaarlijks een aantal networking- of social events, te weten: de Nieuwjaars bijeenkomst, de Jaarvergadering, het Gala diner, de stand op de Provada en de Zomerborrel. Een aparte rol is weggelegd voor Young RICS (leden tot 40 jaar) waarvoor wij elk jaar drie aparte events voor worden georganiseerd.

  De MSN Commissie bestaat uit de volgende leden: Stef Weekers (AM), voorzitter; Jules van Gaalen(Eminent Real Estate) en Walter de Geus (CBRE). De commissie wordt vanuit ons bureau in Voorburg ondersteund door Ed Nypels (Country Manager) en Klaartje Wijvekate. We vergaderen ca. 8 keer per jaar.

  Tot slot: We zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën en ontvangen graag feedback op door ons georganiseerde evenementen. Deze kunt u sturen naar onze voorzitter Stef Weekers stef.weekers@am.nl 
   

Taxatiecommissie

De Taxatiecommissie van RICS Nederland volgt ontwikkelingen op het gebied van de taxatieleer op landelijk, europees en internationaal niveau en verschaft ‘best practice guidance’ aan de leden.
In het bijzonder rekent de commissie het tot haar taak de internationale waarderingstandaarden te vertalen naar de (Nederlandse) taxatiepraktijk. Doel daarbij is het verschaffen van transparantie inzake waardebegrippen, signaleren van trends en bevorderen van gelijkluidende taxatiebenaderingen en methoden onder de leden.
Enkele van de huidige aktie- en aandachtspunten van de Commissie zijn de volgende:
• De commissieleden hebben pro-actief meegedacht en zinvolle wijzigingsvoorstellen geleverd voor de totstandkoming van het PTA rapport en de Best Practices;
 • Tevens is veel werk verricht in de aanloop naar de totstandkoming van het nieuwe taxateursregister, de  NRVT;
 • Er wordt bestudeerd hoe de NEN 2580 (oppervlakte van gebouwen) zich verhoudt tot internationale standaarden op dit gebied en wat het effect zou zijn indien de internationale standaarden maatgevend zouden gaan worden;
 • De Commissie organiseert Road-shows om de inhoud van het Red Book onder de aandacht van de leden te brengen.
 • Last but not least organiseert de Commissie jaarlijks een of twee taxatiestudiemiddagen .

Voor inhoudelijke vragen op het terrein van de taxatieleer en de RICS ‘best practice’-standpunten kunnen zowel leden als belangstellenden terecht bij de commissieleden:
Hugo van Wamel (NAI Netherlands), voorzitter, Dave Hendriks (Savills Nederland), Roderick Smorenburg (CBRE Valuation Advisory B.V.), Sake van den Berg (Fakton), Chris de Ruiter (ValCon Real Estate Solutions), Jens Osinga (PriceWaterhouseCoopers), Norbert Steentjes (TDN Taxaties v.o.f.), Robert Kat (Spring Real Estate B.V.) en Jef Folkers (Property Value Consultants).

Vakgroep Grondzaken

De Vakgroep heeft sinds de oprichting op 1 januari 2015 drie CPD’s georganiseerd. Een eerste Information Paper over ‘Functiewijziging Vastgoed’ is nog in de maak. Thema’s die gedurende de afgelopen twee jaar zijn behandeld zijn onder meer:

 • Erfpacht,
 • Taxeren bij waardevermindering, en
 • Bouwen op de grens van land en water.

Voor komend jaar (2017-18) zal de Vakgroep trachten de bestaande ‘Grondzaken community’, waarbij leden met de pathways Planning and Development, Rural en Valuation zijn aangesloten, te voorzien van interessante informatie in de vorm van onder meer een of twee CPD’s.

Ryan Nijzink fungeert als voorzitter van de vakgroep en is tevens het aanspreekpunt voor het RICS Bestuur.
Doel van deze groep is het extern profileren van de RICS op grondzakenthema`s, verdieping van de aanwezige kennis en intern het bevorderen van kennisuitwisseling door het organiseren van CPD`s.

Het dagelijks bestuur van de Vakgroep Grondzaken bestaat uit: Ryan Nijzink (ASR); Marita Verkaik (3xD Consultancy); Maarten van der Vleuten (Van den Berk en Kerkhof); Cor Habben Jansen (Steenhuijs Grondzaken BV) en André Deleroi (BaseValue).

Heeft u belangstelling voor deze community, of heeft u een idee over een onderwerp voor een CPD, dan kunt u e-mail sturen t.a.v. Klaartje Wijvekate naar ricsnederland@rics.org

Vagroep Machinery and Business Asssets (MBA)

De vakgroep ‘Machinery and Business Assets’ ondersteunt RICS professionals die zich bezig houden met de taxatie van roerende bedrijfsmiddelen en gelieerde activiteiten.

Voorbeelden van roerende bedrijfsmiddelen zijn : machines, productie- en utility installaties, inventaris, landmaterieel en transportmiddelen. De omvang  van deze bedrijfsmiddelen  varieert van eenvoudige machines tot complete gecompliceerde productie installaties.

De vakgroep wil de kennis van en over de roerende bedrijfsmiddelen en taxatie van roerende bedrijfsmiddelen behouden, verbeteren en uitbreiden door het organiseren van presentaties, groepsdiscussies, CPD bijeenkomsten, specialistische trainingen en bedrijfsbezoeken. Tevens  richt zij zich op promotionele activiteiten naar bedrijven en naar dienstverlenende partijen zoals: banken, accountants, curatoren, verzekeraars  en adviseurs.

De vakgroep bestaat uit 12 RICS-leden en kandidaat  leden.  De relatief kleine groep leden werkt graag samen met andere vakgroepen en commissies binnen RICS in Nederland en MBA groepen in andere landen van de RICS om  hun specifieke kennis te kunnen delen en te kunnen leren van de kennis van anderen.

Meer informatie over de Vakgroep MBA en over de werkzaamheden van een MBA taxateur is te verkrijgen via de co-voorzitters van de vakgroep Sjoerd van de Bree of Pieter Zijlmans. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar ricsnederland@rics.org.

Vakgroep Mediation

RICS Mediation is een doeltreffend instrument voor het aanpakken van een breed scala van onderwerpen gerelateerd aan grond, onroerend goed en de bouw. Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale deskundige de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen acceptabele afwikkeling van het geschil te komen.

Een RICS mediator helpt bij het verduidelijken van kwesties en prioriteiten, individuele behoeften, reality checking en het zoeken naar oplossingen. RICS Mediators zijn facilitators die processen begeleiden en beheersen als een vorm van gecontroleerde onderhandelingen, waarbij een verdere escalatie van het conflict kan worden voorkomen.

RICS Mediation is als alternatieve vorm van geschilbeslechting  vaak sneller en goedkoper dan het voorleggen van een geschil aan een rechter. RICS biedt wereldwijd mediation services aan. Jaarlijks neemt RICS 10.000 aanvragen voor geschilbeslechting in behandeling. Dat kan zijn in de rol van mediator, maar ook als getuige deskundige of arbiter.

Voor vragen over deze service of hoe u kunt deelnemen aan de modules om zelf mediator te worden, kunt u terecht bij Arènso Bakker of Cosmo Schuurmans. U kunt uw bericht sturen naar ricsnederland@rics.org

Vakgroep Research en Innovatie

De vakgroep Research & Innovatie is primair ontstaan vanuit de behoefte van een aantal onderzoekers om actief een bijdrage te kunnen leveren aan (de kennisontwikkeling van) RICS Nederland. Daarnaast zal de Vakgroep ook een rol spelen in onder meer het adviseren over research richtlijnen, het beter ontsluiten van bestaande kennis en het organiseren van CPD’s.

Actieve leden in deze vakgroep zijn Michiel Boonen (JLL); Robèrt Dackus (3W Real Estate); Jeroen Jansen (Bouwinvest; voorzitter); Herman Kok (Meyer Bergman); Dirk Sosef (Prologis); Jan Veuger (Lector (Maatschappelijk) Vastgoed Hanzehogeschool), Paul Wessels (PropertyNL; secretaris), Machiel Wolters (CBRE) en Gert-Joost Peek (SPOT-ON Consulting; Lector Hogeschool Rotterdam).

Wil je informatie over deze vakgroep, of een actieve bijdrage leveren, stuur dan een e-mail naar j.jansen@bouwinvest.nl of Paul Wessels (wessels@propertynl.com).

Vakgroep Wonen

De Vakgroep Wonen werd in 2013 gestart als antwoord op de groei van RICS Nederland en de behoefte aan het verder invullen van onze maatschappelijke positie. Vanuit het bestuur bestaat de wens om, met een groeiend aantal leden, meer gericht activiteiten aan te kunnen bieden. Ten tweede wil men graag meer leden actief in kunnen zetten ten behoeve van andere leden, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten. En tot slot om vanuit die Vakgroepen de maatschappelijke en onafhankelijke rol van RICS in Nederland verder te versterken. En dat werkt.

Wapenfeiten tot nu toe:

 • Seminar over verschillen en overeenkomsten tussen beleggers en corporaties (oktober 2013)
 • Het identificeren en vervolgens persoonlijk benaderen van de leden met een Residential Pathway en de beoogde nieuwe leden bij woningcorporaties, woningbeleggers en adviseurs, zodat die elkaar kunnen ontmoeten tijdens bijeenkomsten
 • Bezoek aan projecten en uitleg over de Amsterdamse woningmarkt, samen met corporatie Rochdale (mei 2014)
 • Aanbieden van de RICS position paper ‘Waarderen marktwaarde in verhuurde staat bij woningcorporaties’ aan Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal in het kader van de herziene Woningwet (maart 2015)
 • Bezoek aan de Haagse Schildersbuurt met presentaties en groepsdiscussies in samenwerking met corporatie Haag Wonen (mei 2015)
 • Bezoek aan de wijk Overvecht in Utrecht en uitleg en debat over de succesvolle samenwerking tussen corporatie Mitros en Syntrus Achmea bij stedelijke vernieuwing (september 2015)

Het dagelijks bestuur van de Vakgroep Wonen bestaat uit: Carole Vermolen (eigenaar van Vastgoedsturing); Feike Siewertsz van Reesema (Siewertsz Beleggingen B.V.); Gert Roelofsen (Mitros Wonen) en Onno Hoff (Syntrus Achmea Real Estate Finance).

Het is de ambitie van de vakgroep om een bijdrage te leveren aan het debat over de actuele ontwikkelingen in de woningmarkt. Onlangs is om die reden een werkgroep opgestart met als doel het scala aan activiteiten van de Vakgroep Wonen verder uit te breiden. 

Vakgroep Young RICS

De Young RICS is een vakgroep binnen RICS Nederland, die zich richt op alle RICS Nederland (kandidaat-) leden tot 40 jaar. Deze groep leden beslaat per najaar 2017 bijna 250 leden en kandidaatleden. Doelstelling van de vakgroep is om deze jonge, ambitieuze vastgoedprofessionals meer met elkaar te verbinden en hen een prominente(re) plek binnen RICS Nederland te geven.

Het huidige bestuur van vakgroep Young RICS wordt gevormd door Andy Kloppenburg (ABN AMRO – Real Estate Advisory), Michiel Boonen (Cushman & Wakefield), Sabine Bentvelzen (USAA Realco Europe, B.V.) en Susan Perdijk (FRIS)
De vakgroep organiseert jaarlijkse tenminste 3 CPD events voor haar leden, waarbij zij zich focust op het belichten van vernieuwende thema’s en waar voldoende gelegenheid is om te netwerken. Deze events gaan niet enkel over vastgoedgerelateerde thema’s. De vakgroep is van mening dat haar leden interesse hebben in een breder scala aan thema’s, waarbij ook aan politiek, trends, innovatie en carrière ontwikkeling gedacht wordt.
Naast het gegeven dat de vakgroep het Young RICS netwerk an sich wil versterken wordt ook continu gezocht naar een optimale samenwerking met RICS Nederland. De vakgroep stemt haar events af op het programma en de kalender van RICS Nederland, waardoor Young RICS leden te allen tijde in de gelegenheid zijn alle events te bezoeken.
Voor vragen over vakgroep Young RICS  kunt u contact opnemen met Andy Kloppenburg andy.kloppenburg@nl.abnamro.com of Sabine Bentvelzen sabine.bentvelzen@usrealco.com