Dobre perspektywy dla najlepszych nieruchomości

Rynek nieruchomości komercyjnych w regionie CEE, w tym w Polsce, to aktualnie jedno z najbardziej atrakcyjnych i bezpiecznych miejsc do lokowania kapitału, wynika z najnowszego badania RICS za I kw. 2018.

Warunki panujące na rynku najmu

Według najnowszego badania RICS dotyczącego trendów na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w I kw. br., wskaźnik sentymentu najemców nieruchomości komercyjnych (kompleksowy wskaźnik uchwytujący dynamikę rynku najmu) wzrósł do +14 z +4 w poprzednim kwartale, sygnalizując poprawę ogólnych warunków na rynku najmu.

Popyt na rynku najmu nie przestawał rosnąć (w kategorii bilansu netto) w najszybszym kwartalnym tempie od ponad pięciu lat. Przyspieszenie to objęło przede wszystkim sektory biurowy i przemysłowy, przełamując dotychczasowy spadek; w sektorze nieruchomości handlowych popyt zwiększył się tylko nieznacznie.  

Respondenci ankiety RICS odnotowali także wzrost dostępności powierzchni na wynajem w każdym obszarze rynku. Zwiększyła się również wartość pakietów zachęt oferowanych najemcom przez właścicieli nieruchomości.

W ogólnym ujęciu w badanym okresie wzrosła także liczba nowych projektów inwestycyjnych, choć tempo wzrostu było mniejsze aniżeli w poprzednim raporcie; respondenci zasygnalizowali także spadek aktywności inwestycyjnej w sektorze retail.

Oczekiwania dotyczące wartości czynszów w nadchodzącym roku okazały się pozytywne dla całego sektora, po raz pierwszy od niemal czterech lat. Przyczyniły się do tego przede wszystkim dane przekazywane przez te podmioty, które przewidują trwały wzrost w podsektorach prime biurowym i przemysłowym w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Perspektywy dla rynków drugorzędnych pozostają względnie powściągliwe, choć mniej aniżeli w poprzednich badaniach RICS.

Warunki na rynku inwestycyjnym 

Wskaźnik sentymentu inwestycyjnego urósł do +19 z +16 w czwartym kwartale minionego roku odzwierciedlając tym samym umacniający się trend wzrostu dynamiki na rynku.

Liczba zapytań inwestycyjnych w badanym okresie wzrosła w ogólnym ujęciu, najszybszy wzrost odnotowano w sektorze biurowym i przemysłowym. Popyt ze strony inwestorów zagranicznych wzrósł w podobnym tempie co w poprzednim kwartale, stymulowany silnym zapotrzebowaniem na powierzchnię przemysłową. 

Dostępność powierzchni na cele inwestycyjne wzrosła w badanym okresie jedynie w sektorze nieruchomości handlowych pozostała na niezmienionym poziomie.  

Oczekiwania względem stóp kapitalizacji na przyszły rok zostały zrewidowane w dół dla całego sektora w porównaniu z poprzednim kwartałem. Oczekuje się, że rentowność nieruchomości we wszystkich trzech podsektorach prime wzrośnie w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy z uwagi na trwały wzrost w obszarze najlepszych aktywów biurowych i przemysłowych. Jednocześnie, podczas gdy ogólne perspektywy dla podsektorów drugorzędnych nieruchomości poprawiły się w porównaniu z poprzednim raportem, respondenci nadal spodziewają się spadku wartości stóp kapitalizacji na rynkach drugorzędnych w nadchodzącym roku.

Około 44% respondentów uważa, że warunki rynkowe znajdują się na wczesnym lub środkowym etapie ożywienia, podczas gdy 36% wskazuje, że rynek jest bliski osiągnięcia poziomu szczytowego cyklu.

Komentarz: Renata Osiecka MRICS, Partner Zarządzająca AXI IMMO :

„Dobra koniunktura w gospodarce, w tym wzrost konsumpcji, eksportu i nakładów firm na inwestycje w Polsce ma swoje pozytywne odzwierciadlenie na rynku najmu nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza w sektorze biurowym i magazynowym. Tylko w pierwszym kwartale wynajętych zostało 1,16 mln mkw. powierzchni magazynowej, o 20% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i ponad 200 tys. mkw. powierzchni biurowej w samej tylko Warszawie. 

Siłą napędową sektora magazynowego pozostanie e-commerce i sieci handlowe, w przypadku biur będziemy obserwować ekspansję firm obecnych już w Polsce oraz wejście na rynek kolejnych podmiotów zwłaszcza z branży finansowej i IT.  

Rekordowe wzrosty na rynku najmu przekładają się na bardzo duże zainteresowanie funduszy produktami inwestycyjnymi w regionie CEE, w tym w Polsce. Rynek nieruchomości komercyjnych w regionie CEE to aktualnie jedno z najbardziej atrakcyjnych, ale też bezpiecznych miejsc do lokowania kapitału. Po pierwszym kwartale br. wolumen transakcji był rekordowy i przekroczył 2,05 mld euro. Pozwala to stawiać optymistyczne prognozy na dalszą część roku, zwłaszcza, że kilka portfelowych i pojedynczych dużych projektów prime z sektora biurowego i magazynowego jest w trakcie negocjacji. Możemy spodziewać się kolejnego rekordu na koniec 2018 r. Fundusze poszukują przede wszystkim produktów prime, ale też są grupy inwestorów, którzy kupują produkty oportunistyczne. Polska jest w polu zainteresowań kapitału z Europy Zachodniej, USA, Azji i RPA. Ponadto, w naszym kraju inwestują coraz śmielej fundusze z Czech. 

Wysoka aktywność inwestycyjna będzie wpływała na dalszą kompresję stóp kapitalizacji. W przypadku najlepszych obiektów biurowych w centrum Warszawy możemy oczekiwać stóp na poziomie 5% i poniżej, w miastach regionalnych stopa kapitalizacji kształtować się będzie w przedziale od 6% do 7,25%. Na rynku magazynowym stopy kapitalizacji wahają się od 6,50% do 7%, choć w przypadku projektów wynajętych przez międzynarodowe brandy, poziom też może być niższy”. 

O perspektywach i trendach na rynku nieruchomościach komercyjnych w Europie, regionie CEE oraz w Polsce dyskutować będą uczestnicy warszawskiej edycji konferencji SIOR, która odbędzie się w dniach 27-29 czerwca br. Obok cytowanej Renaty Osieckiej MRICS, przewodniczącej SIOR w Europie, RICS reprezentować będzie Maarten Vermeulen FRICS, dyrektor zarządzający RICS w Europie. Więcej o wydarzeniu na stronie: https://sioreurope.com/warsaw-conference/ 

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce w I kw. 2018 – kluczowe wskaźniki: 

Wycena wartości rynkowej nieruchomości - większość respondentów (60%) uważa, że ceny rynkowe są na poziomie lub poniżej wartości godziwej, chociaż pozostałe 40% uważa, że rynek zaczyna być drogi.

Warunki kredytowania - w ogólnym ujęciu warunki kredytowe w I kw. roku uległy poluzowaniu, a 38% respondentów odnotowało pewien stopień poprawy.

12-miesięczne oczekiwania dotyczące wzrostu stóp kapitalizacji - w porównaniu do IV kw. 2017 oczekiwania względem stóp kapitalizacji zostały zrewidowane w górę na co złożyły się dobre prognozy dla podsektorów prime biurowego i przemysłowego. Z drugiej strony respondenci wciąż spodziewają się spadku rentowności na rynkach drugorzędnych nieruchomości w nadchodzącym roku.

12-miesięczne oczekiwania dotyczące wzrostu wartości czynszów - oczekiwane średnie wzrosty czynszów zostały podniesione w górę a średnia dla całego sektora zmieniła się na dodatnią. Oczekuje się, że najlepsze podsektory odnotują dodatnie wzrosty wartości czynszów w nadchodzącym roku, podczas gdy dla rynków drugorzędnych nieruchomości prognozy pozostają niezmiennie powściągliwe. 

Informacje o badaniu RICS:

RICS’ Global Commercial Property Monitor jest kwartalnym przewodnikiem po trendach na rynkach nieruchomości komercyjnych w świecie. Raport dostępny jest na stronie internetowej RICS www.rics.org/economics wraz z innymi opracowaniami dotyczącymi rynku komercyjnego, mieszkaniowego, budownictwa i gruntów. 

Metodologia

Kwestionariusze ankiety zostały rozesłane do uczestników w dniu 14 marca 2018 r. z terminem nadsyłania odpowiedzi do 11 kwietnia 2018 r. Respondenci zostali poproszeni o porównanie warunków panujących na rynku w ciągu ostatnich trzech miesięcy z poprzednimi trzema miesiącami, a także wyrażenie opinii na temat perspektyw dla rynku. Otrzymano w sumie 1748 odpowiedzi z firm, z czego 385 pochodziło z Wielkiej Brytanii. Odpowiedzi zostały pogrupowane w trzy podsektory nieruchomości (biurowe, handlowe i magazynowe) na szczeblu krajowym, tworząc odczyt bilansu netto dla rynku jako całości. 

Bilans netto = Odsetek respondentów zgłaszających wzrost określonej zmiennej (np. popytu ze strony najemców) minus osoby zgłaszające jej spadek (jeśli 30% zgłosiło wzrost i 5% zgłosiło spadek, bilans netto wyniesie 25%). Dane bilansu netto mogą wahać się od -100 do +100. 

Pozytywne odczyty netto wskazują na całkowity wzrost, podczas gdy ujemne odczyty wskazują na całkowity spadek. Wskaźnik nastrojów najemców RICS (OSI) skonstruowany jest w oparciu o średnią arytmetyczną nieważoną odczytów dla trzech serii wskaźników odnoszących się do rynku najemców i mierzonych w bilansie netto; popyt ze strony najemców, poziom zachęt ze strony właścicieli budynków i oczekiwania odnośnie do czynszów. Wskaźnik nastrojów inwestorów RICS (ISI) skonstruowany jest w oparciu o średnią arytmetyczną nieważoną odczytów dla trzech serii dotyczących rynku inwestycyjnego mierzoną w ujęciu netto; zapytania inwestycyjne, oczekiwania dotyczące wartości kapitału i podaż nieruchomości na sprzedaż.  

Dane kontaktowe 

Zapytania dotyczące raportu, w tym udziału w ankiecie, należy kierować na adres: economics@rics.org

Dodatkowych informacji udziela:

Laura Lindberg, RICS

Head of Media & Communications, Europe

t +32 2 739 42 27 e llindberg@rics.org  

O RICS: 

RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) jest niezależną, międzynarodową organizacją powołaną w 1868 r. Wielkiej Brytanii. RICS wspiera rozwój kwalifikacji zawodowych ponad 125 tys. profesjonalistów branży nieruchomości i budownictwa na całym świecie i czuwa nad przestrzeganiem przez nich najwyższych zawodowych standardów i zasad etycznych. W Polsce RICS powołany został w 1991 r. przez grupę doświadczonych rzeczoznawców, którzy dostrzegli potrzebę wprowadzenia regulacji na rozwijającym się po transformacji ustrojowej rynku. Należy do niego ponad 300 ekspertów reprezentujących czołowe firmy i organizacje związane z branżą budownictwa i nieruchomości w Polsce. Więcej informacji na www.rics.org.

Comments (0)

Only Registered Members and Registered site users can comment on our content.

Please use the log in button to sign in and leave your comment.


Read the next page in this section

RICS at 150

Celebrate our 150-year history

Read our picks from the past

Estate agency dashboard

The one place for all the latest estate agency news, training, events & more

Stay updated

Personal property dashboard

The one place for all the latest personal property news, training, events & more

Stay updated

Land dashboard

The one place for all the latest land news, training, events & more

Stay updated

RICS Recruit

Covering all surveying jobs in land, construction and property worldwide

Find out more

RICS Shop

Buy BCIS products online at RICS Shop

Browse now

Surveying the Future

  • #SurveyingTheFuture>

Red Book

The Red Book contains mandatory rules and best practice guidance for members undertaking asset valuations

Download

@RICSnews

Follow us on Twitter

Follow

LinkedIn

Connect with other professionals

Join the debate

Downloads

The impact of Brexit

Britain has spoken, see how it will affect our industry

Stay updated

QS & construction dashboard

The one place for all the latest QS & construction news, training, events & more

Stay updated

Project management dashboard

The one place for all the latest project management news, training, events & more

Stay updated

Building control dashboard

The one place for all the latest building control news, training, events & more

Stay updated

Fight for your write

Getting to grips with your business writing could really help you stand out

Read more