Skip to content
Buscar

Press release

20 MAR. 2019

Nowe ramy ONZ dla zrównoważonego inwestowania w nieruchomości

Działająca w ramach inicjatywy finansowej programu środowiskowego ONZ (UNEP FI) grupa robocza ds. nieruchomości przygotowała wspólnie z partnerami praktyczne ramy dla nowego modelu finansowania inwestycji zorientowanych na realizację globalnych celów zrównoważonego rozwoju.

25 wiodących inwestorów instytucjonalnych oraz podmiotów zarządzających aktywami wchodzących w skład działającej w ramach UNEP FI grupy roboczej ds. nieruchomości opublikowało wspólnie z partnerami (RICS, PRI, IIGCC, AIGCC i IGCC ) nowe wytyczne w zakresie opracowania i wdrożenia opartego na rzeczywistym wpływie na środowisko podejścia w zakresie finansowania i zarządzania nieruchomościami.

‘Ramy dla inwestowania w nieruchomości z pozytywnym wpływem’ (Positive Impact Real Estate Investment Framework) są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie sektora finansowego inwestycjami prowadzącymi do rozwoju bardziej produktywnych, sprawiedliwych, zdrowych i odpornych na wstrząsy gospodarek oraz społeczeństw.

W ‘Positive Impact’ wyraża się holistyczne podejście do finansowania nieruchomości, które wymaga przeprowadzenia analizy zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutków aktywów na środowisko; uwzględnienia trzech wymiarów danej inwestycji – gospodarczego, społecznego i środowiskowego; zapewnienia przejrzystości oraz oceny stosowanych metodologii i możliwych skutków na środowisko. ‘Ramy dla inwestowania w nieruchomości z pozytywnym wpływem’ oferują instytucjom narzędzie pozwalające zidentyfikować „obszary oddziaływania” oraz powiązane z nimi możliwości inwestycyjne, zmierzyć wpływ przed i po dokonaniu inwestycji oraz przeorientować możliwości instytucjonalne i kapitał pod kątem realizacji celów zbieżnych z celami zrównoważonego rozwoju. Ramy te czerpią z inicjatywy ONZ o nazwie ‘Impact Radar’ stanowiącej przełożenie celów zrównoważonego rozwoju na koncepcje o znaczeniu biznesowym oraz umożliwiającej ocenę wpływu finansowego inwestycji.

W ramach popularyzacji ‘Ram dla inwestowania w nieruchomości z pozytywnym wpływem dla środowiska’ UNEP FI oraz partnerzy współpracujący zorganizują w pierwszej połowie 2019 r. serię webinariów i wydarzeń dla inwestorów w nieruchomości w kilku regionach świata. W 2019 r. przewidziane jest także opublikowanie ‘zaproszenia do zgłaszania studiów przypadku’ dotyczących inwestycji, w odniesieniu do których zastosowano Ramy.

„Ramy dla inwestowania w nieruchomości to pozycja obowiązkowa dla osób działających na rynku najmu oraz inwestorów pragnących zwiększyć swój wpływ na środowisko. Są one także wyrazem skuteczności instytucji działających na rzecz zrównoważonego finansowania inwestycji w nieruchomości”, Eric Usher, kierownik, Inicjatywa Finansowa Programu Środowiskowego ONZ.

„Sektor nieruchomości i szerzej środowiska budowlanego zdecydowanie powinien wdrożyć cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Osiągnięcie konkretnych efektów w tym zakresie możliwe będzie wyłącznie wtedy, gdy pomożemy profesjonalistom sektora w uczynieniu priorytetowym analizowanie inwestycji pod kątem zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutków dla środowiska. Inicjatywy takie, jak opracowanie Ram, to konkretny przykład wsparcia profesjonalistów działających w branży w tym właśnie kierunku”, Sean Tompkins, dyrektor generalny, RICS.

„Jako wieloletni członek działającej w ramach UNEP FI grupy roboczej ds. nieruchomości, PRI, miało swój rzeczywisty wkład w opracowanie niniejszego raportu. Publikacja zawiera przydatne wytyczne dla inwestorów w nieruchomości, którzy chcą wdrożyć strategię opartą na konkretnych efektach oddziaływania na środowisko”, Fiona Reynolds, dyrektor generalny, Principles for Responsible Investment.

„Z zadowoleniem przyjmujemy publikację wytycznych, które będą ważnym narzędziem dla inwestorów chcących zwiększyć swój wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju i przyczyniać się do tworzenia niskoemisyjnej przyszłości”, Stephanie Pfeifer, dyrektor generalny, Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC).

Uwagi dla Wydawców

Ramy dla inwestycji w nieruchomości zostały opublikowane wraz z innymi modelami ramowymi w ramach inicjatywy ‘Positive Impact’, która obejmuje produkty finansowe dla osób prawnych o nieokreślonym sposobie wykorzystania środków, jak również finansowanie projektów.

Główne tematy poruszane w Ramach będą przedmiotem dalszej debaty na szczycie RICS World Built Environment Forum Summit, który odbędzie się w Nowym Jorku w dniach 13–14 maja 2019 r. z udziałem najbardziej wpływowych podmiotów z branży budownictwa i nieruchomości. Tematem przewodnim tegorocznej edycji szczytu WBEF będzie debata nad „przyszłością inwestycji w nieruchomości” ze szczególnym naciskiem na sposób, w jaki mogą być wykorzystane nowe technologie do mobilizacji kapitału prywatnego koniecznego dla zaspokojenia rosnącego globalnego zapotrzebowania na infrastrukturę, nieruchomości i zwiększenie trwałości istniejących aktywów. Więcej informacji: https://www.rics.org/wbef/

Kontakt dla mediów:

Laura Lindberg
Kierownik ds. Mediów i Komunikacji w Europie, RICS
t +32 2 739 42 27; e llindberg@rics.org