Skip to content
Search

Press release

6 DEC 2018

COP24 - RICS wspiera konkretne rozwiązania w walce ze zmianami klimatu

Uczestnicząc w Szczycie Klimatycznym ONZ w Katowicach RICS w partnerstwie z wiodącymi podmiotami na rynku opowiedział się za kluczowymi inicjatywami mającymi wpłynąć na transformację globalnego sektora budownictwa i nieruchomości.

RICS podkreślił znaczenie faktoringu ‘wcielonego węgla’ (ang. embodied carbon) w ramach narodowych zobowiązań do redukcji emisji dwutlenku węgla (NDC) dla określenia opartych na naukowych podstawach celów dla budynków i budownictwa oraz wdrożenia gospodarki cyrkulacyjnej w sektorze, odwołując się do zawodowego standardu w zakresie całościowej oceny emisji dwutlenku węgla w budownictwie.

Aby dostarczyć konkretnych rozwiązań finansowych, RICS wspólnie z 41 członkami inicjatywy Energooszczędnych Kredytów Hipotecznych (EEM) zaprezentował podczas katowickiego Szczytu definicję energooszczędnych kredytów hipotecznych oraz listę kontrolną należycie wykonanej wyceny dla celów kredytów hipotecznych.

Zmiana w myśleniu o "zielonych" kredytach hipotecznych oraz gospodarce cyrkulacyjnej w sektorze budownictwa i nieruchomości zyskuje na znaczeniu jako odpowiedź na zmiany klimatyczne. Upowszechniając to dwutorowe podejście RICS od lat pracuje nad kompleksowym pakietem obejmującym wytyczne, badania, rozwój kompetencji i budowanie strategicznego partnerstwa.

Nasze działania opierają się przede wszystkim na wyposażeniu profesjonalistów w niezbędne narzędzia odzwierciedlające poszczególne wymiary zrównoważonego rozwoju w ich codziennej praktyce zawodowej, a jednocześnie na współpracy z innymi organizacjami, aby uwrażliwić inwestorów na ryzyko związane z brakiem dostosowania aktywów do zmieniającego się ustawodawstwa i trendów rynkowych.. W związku z tym rzeczywiście wymagamy włączenia i uwzględnienia tychże aspektów jako integralna część raportów z wyceny.

Ursula Hartenberger
dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju RICS

RICS odegrał kluczową rolę w opracowaniu obowiązującej w ramach planu działania UE na rzecz efektywnych energetycznie kredytów hipotecznych (EeMAP) definicji tego, czym jest energooszczędna hipoteka i wprowadził narzędzia wspierające EeMAP, takie jak lista kontrolna wyceny i towarzyszące jej wskazówki dla rzeczoznawców majątkowych zajmujących się hipotekami. Z uwagi na znaczenie pilotażowego projektu dla transformacji rynku w całej Europie, został on przedstawiony przez jeden z uczestniczących w nim banków podczas wydarzenia dedykowanego osadnictwu i finansowaniu związanych z nim wielopłaszczyznowych działań podczas COP24 w Katowicach.

Szacuje się, że w całej UE trzeba zainwestować 100 miliardów euro rocznie w renowację budynków, aby osiągnąć regionalne cele klimatyczne. Historycznie rzecz biorąc finansowanie efektywności energetycznej było w dużej mierze traktowane jako działanie z zakresu finansów publicznych. Będzie się to szybko zmieniać wraz z rosnącym udziałem funduszy z sektora prywatnego, a w szczególności banków i wyspecjalizowanych pożyczkodawców, dla których kredyty na nieruchomości stanowią nawet jedną trzecią wartości portfela pożyczek.

W związku z zaangażowaniem znaczącej liczby podmiotów obejmującej już ponad 2000 banków oraz przez wzgląd na wysokość nieuregulowanych kredytów hipotecznych w Europie przewyższającą 6,8 bln euro, inicjatywa w zakresie hipoteki energetycznej może potencjalnie przekształcić europejskie zasoby mieszkaniowe i pomóc UE w osiągnięciu celów klimatycznych.

Przedstawiona przez RICS definicja ma być konkretną odpowiedzią na wysiłki Komisji Europejskiej podejmowane z myślą o utworzenia unii rynków kapitałowych, aby ułatwić przejście na czystą energię zgodnie z Porozumieniami Paryskimi i w tym kontekście na stworzenie systemu finansowego, który wspiera zrównoważony wzrost gospodarczy. Dostarczy to rynkowego punktu odniesienia dla operacjonalizacji działań związanych z integracją efektywnych energetycznie kredytów hipotecznych z liniami biznesowymi 41 uczestniczących w programie pilotażowym instytucji pożyczkowych. Na koniec 2017 r. aktywa tychże instytucji reprezentowały 55% nieuregulowanych kredytów hipotecznych w Unii
Europejskiej, równowartość 25% PKB UE i znaczącą masę krytyczną na rynku.

O inicjatywie EEM:

EEM to inicjatywa rynkowa, finansowana w ramach programu Komisji Europejskiej "Horyzont 2020", której celem jest dostarczenie normatywnych ram europejskich i architektury gromadzenia danych dla energooszczędnych kredytów hipotecznych, z korzystnymi warunkami finansowania projektów energooszczędnych budynków, renowacji wpływających na zwiększenie oszczędności energii w budynkach oraz środków antysejsmicznych.

Program pilotażowy EEM został uruchomiony w czerwcu 2018 r. w następstwie zaangażowania się wiodących na rynku podmiotów w proces konsultacji w ramach krajowych i europejskich ‘okrągłych stołów’. Instytucje udzielające pożyczek w ramach programu pilotażowego wspiera Rada Doradcza EEM, w skład której wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowej Korporacji Finansowej, Banku Światowego, Inicjatywy Finansowej UNEP, rządu szkockiego oraz Inicjatywy na rzecz Obligacji Klimatycznych.

Aby zapoznać się z definicją, kliknij tutaj.

Standard RICS w zakresie ‘wcielonego węgla’

Podczas odbywającego się w ramach COP24 Buildings Action Symposium Globalnego Sojuszu na rzecz Budynków i Budownictwa (GlobalABC), którego RICS jest stroną, organizacja podkreśliła znaczenie pozyskiwania dokładnych danych o budynkach w tym emisji ‘wcielonego węgla’ umożliwiających uzyskanie ogólnego zrozumienia całkowitego wpływu budynku w zakresie emisji dwutlenku węgla.

Tzw. emisje operacyjne wynikają ze zużycia energii podczas codziennej eksploatacji nieruchomości, podczas gdy emisje wcielone pochodzą z produkcji, zakupu i instalacji materiałów i komponentów struktury budynku. Obejmuje to również emisje w ramach cyklu użytkowania budynku związane z jego utrzymaniem, naprawą, wymianą elementów konstrukcji, a w końcu rozbiórką i utylizacją.

Uwzględnienie emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia budynku ogólnie najlepiej określa połączone możliwości ograniczenia tychże emisji w pełnym okresie eksploatacji nieruchomości, a także pomaga uniknąć niezamierzonych konsekwencji skupienia się wyłącznie na emisjach operacyjnych. 

Dodatkowych informacji udziela:

Laura Lindberg, RICS Head of Media & Communications, Europe
t +32 2 739 42 27
e llindberg@rics.org