Skip to content
Rechercher

Press release

24 JUIL. 2018

Konsultacje RICS w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw finansowych

Do końca sierpnia trwają konsultacje RICS w sprawie nowego standardu, który ma pomóc uczestnikom rynku budownictwa i nieruchomości w ograniczeniu ryzyka związanego z przyjmowaniem łapówek oraz korupcją, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Około 1,5 biliona dolarów – tyle według szacunków Banku Światowego firmy i osoby prywatne płacą rocznie łapówek. To około 2% światowego PKB i dziesięciokrotność wartości międzynarodowej pomocy rozwojowej.

Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu należą do najważniejszych priorytetów Komisji Europejskiej, a spora grupa państw w całej Europie dysponuje już znaczącym arsenałem środków prawnych do walki z korupcją i aktywnie działa na rzecz poprawy standardów w tej dziedzinie, zarówno na poziomie międzynarodowym, m.in. poprzez wkład w prace grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (FATF), jak i na szczeblu regionalnym.

Wyrazem zaangażowania KE na rzecz wzmocnienia ram UE w zakresie zwalczania przestępstw finansowych i finansowania terroryzmu było wprowadzenie w życie piątej dyrektywy UE w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, wprowadzającej bardziej rygorystyczne zasady w zakresie przejrzystości finansów.

Piąta dyrektywa KE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy ma sprawić, że walka z tym przestępstwem stanie się o wiele bardziej skuteczna. Musimy zlikwidować istniejące luki pamiętając o tym, że luki w jednym państwie będą miały wpływ na wszystkie inne. Tym samym apeluję do wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, aby wypełniły przyjęte na siebie zobowiązania i zaktualizowały swoje wewnętrzne przepisy tak szybko, jak to tylko możliwe.

Věra Jourová
komisarz UE ds. sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci

Inicjatywa KE jest pierwszą w ramach planu działania na rzecz intensyfikacji w następstwie ataków terrorystycznych walki z finansowaniem terroryzmu oraz zwiększenia transparentności podatkowej i rozwiązania problemu nadużyć podatkowych po ujawnieniu afery Panama Papers.

Nowe zasady dyrektywy KE wprowadzają bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie przejrzystości transakcji, w tym pełny publiczny dostęp do rejestrów beneficjentów rzeczywistych dla przedsiębiorstw, większą przejrzystość w rejestrach beneficjentów rzeczywistych instytucji finansowych i wzajemne połączenie tych rejestrów. Kluczowe udoskonalenia obejmują również: ograniczenie korzystania z anonimowych płatności za pośrednictwem kart przedpłaconych z włączeniem wirtualnych platform wymiany walut w ramach przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy; rozszerzenie wymogów weryfikacji klienta; wymaganie silniejszych kontroli w państwach trzecich wysokiego ryzyka, a także zwiększenie uprawnień i ściślejszą współpracę między narodowymi jednostkami wywiadu finansowego. Piąta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy zwiększa również zakres współpracy i wymiany informacji między instytucjami nadzorującymi pranie pieniędzy i organami nadzoru ostrożnościowego, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym. 

Państwa członkowskie będą musiały wdrożyć nowe przepisy do swojego ustawodawstwa przed 10 stycznia 2020 r. Więcej informacji można znaleźć w niniejszym zestawieniu.

Regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy obejmują także bezpośrednio sektor nieruchomości zobowiązując ekspertów rynku do zachowania ostrożności wobec potencjalnej działalności przestępczej i narzucając na nich konkretne wymogi w zakresie sprawozdawczości finansowej. W ramach systemu zapobiegawczego opracowanego przez KE specjaliści zajmujący się nieruchomościami zobowiązani są do sprawdzania tożsamości swoich klientów a także zapewnienia stałego monitorowania i możliwości identyfikacji beneficjentów rzeczywistych i osób mających kontakt z polityką (PEP).

Projekt nowego standardu RICS o nazwie ‘Przeciwdziałanie łapówkarstwu oraz korupcji, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu’ - Standardy Zawodowe, zobowiązuje ekspertów i firmy regulowane przez RICS do ograniczenia ryzyka prania pieniędzy i ma stanowić barierę ochronną przed przestępstwami finansowymi w codziennych operacjach biznesowych. 

Inicjując szeroko zakrojone, globalne konsultacje RICS pragnie dowiedzieć się, czy proponowana formuła standardu spełnia potrzeby specjalistów i interesariuszy z branży i wystarczająco jasno określa ich zobowiązania do łagodzenia wpływu ryzyka malwersacji finansowych na ich praktykę biznesową.

Konsultacje trwają od maja do końca sierpnia br. i są dostępne na stronie www.rics.org/amlps