Skip to content
Zoek

Press release

23 MEI 2018

Standard w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw finansowych

RICS zainicjował konsultacje w sprawie nowego standardu, który ma pomóc profesjonalistom rynku nieruchomości i firmom regulowanym przez RICS w ograniczeniu ryzyka związanego z łapówkarstwem oraz korupcją, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu *.

Projekt nowego standardu RICS o nazwie ‘Przeciwdziałanie łapówkarstwu oraz korupcji, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu’ - Standardy Zawodowe, zobowiązuje ekspertów i firmy regulowane przez RICS do ograniczenia ryzyka prania pieniędzy i ma stanowić barierę ochronną przed przestępstwami finansowymi w codziennych operacjach biznesowych. 

Inicjując szeroko zakrojone, globalne konsultacje RICS pragnie dowiedzieć się, czy proponowana formuła standardu spełnia potrzeby specjalistów i interesariuszy z branży i wystarczająco jasno określa ich zobowiązania do łagodzenia wpływu ryzyka malwersacji finansowych na ich praktykę biznesową.

Sektor nieruchomości to jeden z głównych celów nielegalnej działalności finansowej, wykorzystywany jako narzędzie legitymizacji lub "czyszczenia" zysków pochodzących z nielegalnych źródeł, często w ramach jednej transakcji.

Potwierdzają to badania przeprowadzone przez uznaną na arenie międzynarodowej grupę zadaniową ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (FATF), współpracującą z rządami w zakresie wymogów i regulacji prawnych mających na celu wyeliminowanie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i powiązanych zagrożeń w ramach globalnego systemu finansowego. Także inne międzynarodowe organizacje, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i Transparency International, określiły sektor nieruchomości jako wyjątkowo wrażliwy na nielegalne fundusze. ** 


Sektorem szczególnie narażonym na nielegalną działalność finansową jest budownictwo głównie z uwagi na przekupstwo i korupcję w ramach procesów zamówień i zawiązywania umów. Potwierdza to m.in. badanie przeprowadzone przez globalną firmę konsultingową PwC Global Economic Crime Survey z 2014 r., które określa budownictwo jako jeden z sektorów szczególnie podatnych na przypadki przekupstwa i korupcji. Również Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zidentyfikowała sektor budowlany jako globalny sektor wysokiego ryzyka w zakresie łapówkarstwa i korupcji, często poprzez procesy zamówień publicznych.

Nowy standard zawodowy RICS kreśli jasny opis zarządzania ryzykiem związanym z łapówkarstwem oraz korupcją, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu i jest zgodny z kodeksem postępowania RICS. Określa ramy etyczne i działania zawodowego dla ekspertów RICS, zapewniając praktykom i firmom jasne i spójne zasady dotyczące tego, co stanowi naruszenie przyjętego postępowania.  

Walka z łapówkarstwem i korupcją, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu nie jest nowa dla RICS ani dla naszego zawodu w ogóle. Rządy wprowadzają specjalne regulacje prawne a niektóre z organizacji stosują surową politykę, które mają chronić je przed tymi przestępstwami, a większość osób rozumie reperkusje z nimi związane. Jako globalna organizacja zawodowa RICS ma obowiązek określić minimum wymagań i zobowiązań dla swoich ekspertów i firm regulowanych, aby zapewnić, że ich działania nie zawierają ani nie ułatwiają przekupstwa, korupcji, prania pieniędzy ani finansowania terroryzmu. Ważne jest zatem, aby nasi praktycy, firmy regulowane przez RICS, klienci korzystający z usług rzeczoznawców i inne zainteresowane strony wzięły udział w naszych konsultacjach, aby finalny standard odzwierciedlał rzeczywistość nowoczesnego zawodu i profesjonalnej praktyki zawodowej.

Wraz z ogłoszeniem jego finalnej wersji standard RICS będzie miał zastosowanie do wszystkich dyscyplin reprezentowanych przez ekspertów RICS na całym świecie. Konsultacje trwają od maja do lipca br. i są dostępne na stronie www.rics.org/amlps

Informacje dla Wydawców:

* Proponowany tekst nowego standardu RICS stosuje następujące definicje wybranych terminów:

  • Łapownictwo: złożenie oferty, złożenie obietnicy, wręczenie, domaganie się lub zaakceptowanie korzyści jako zachęty do działania, które jest niezgodne z prawem, nieetyczne lub stanowi naruszenie zaufania.
  • Korupcja: niewłaściwe wykorzystanie urzędu lub władzy publicznej do uzyskania prywatnej korzyści; lub niewłaściwe wykorzystanie osobistego wpływu w ramach praktyki biznesowej i osiąganych wyników. 
  • Pranie pieniędzy: przetwarzanie zysków z przestępstwa w celu ukrycia ich nielegalnego pochodzenia. Przetwarzanie to może obejmować ukrywanie, przekazywanie i / lub powtórne wykorzystanie nielegalnych pieniędzy lub innego środka płatniczego w ramach jednej lub większej liczby transakcji.
  • Finansowanie terroryzmu: metody zapewnienia funduszy terrorystom lub grupom terrorystycznym w celu umożliwienia im wykonywania ich nielegalnej działalności.

** Polecane raporty: 

  1. Money Laundering and Terrorist Financing Through The Real Estate Sector by Financial Action Task Force (FATF)
  2. Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
  3. Faulty Towers: Understanding the impact of overseas corruption on the London property market by Transparency International

O RICS: 

RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) jest niezależną, międzynarodową organizacją powołaną w 1868 r. Wielkiej Brytanii. RICS wspiera rozwój kwalifikacji zawodowych ponad 125 tys. profesjonalistów branży nieruchomości i budownictwa na całym świecie i czuwa nad przestrzeganiem przez nich najwyższych zawodowych standardów i zasad etycznych. W Polsce RICS powołany został w 1991 r. przez grupę doświadczonych rzeczoznawców, którzy dostrzegli potrzebę wprowadzenia regulacji na rozwijającym się po transformacji ustrojowej rynku. Należy do niego ponad 300 ekspertów reprezentujących czołowe firmy i organizacje związane z branżą budownictwa i nieruchomości w Polsce. Więcej informacji na www.rics.org.

Dodatkowych informacji udziela:

Laura Lindberg
Head of Media & Communications, Europe
RICS
t +32 2 739 42 27
e llindberg@rics.org