Skip to content
Zoek

Press release

13 JUL 2018

RICS wspiera plan działania KE w zakresie zrównoważonego finansowania

RICS będzie uczestniczyć w pracach Komisji Europejskiej nad opracowaniem wspólnego języka na potrzeby zrównoważonego finansowania, zunifikowanego systemu klasyfikacji – tzw. taksonomii UE.

Efektem prac KE ma być ustalenie kryteriów zrównoważonego charakteru aktywności gospodarczej oraz określenie obszarów, w których zrównoważone inwestycje mogą mieć potencjalnie największy wpływ.  

Zadanie to RICS będzie realizował jako członek roboczej grupy technicznej ds. zrównoważonego finansowania powołanej przez Komisję Europejską z przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego, sektora biznesowego i finansowego.

Plan Komisji dotyczący zrównoważonego finansowania wpisuje się w wysiłki podejmowane w ramach unii rynków kapitałowych mające na celu powiązanie finansowania z konkretnymi potrzebami europejskiej gospodarki dla dobra naszej planety i społeczeństwa. To jeden z kluczowych kroków w kierunku realizacji historycznego porozumienia paryskiego i planu działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju.

RICS i pozostali 34 członkowie grupy ekspertów wysokiego szczebla będą również wspierać Komisję w opracowaniu standardu zielonych obligacji UE poprzez udoskonalenie procesu ujawniania informacji dotyczących klimatu i określenie kategorii wskaźników niskowęglowych. Wskaźniki te będą wykorzystywane przez zarządzających aktywami i portfelami jako punkt odniesienia dla niskoemisyjnych strategii inwestycyjnych. 

Członkowie grupy, którzy odbyli już swoje pierwsze spotkanie w Brukseli dedykowane realizacji planu działania Komisji Europejskiej w zakresie zrównoważonego finansowania, zostali wybrani przez Komisję Europejską w oparciu m.in. o kryterium wiedzy technicznej kandydatów. Jej mandat będzie trwał do 30 czerwca 2019 r., z możliwością przedłużenia do końca 2019 r.

Liczne europejskie i międzynarodowe instytucje uczestniczą w rozwoju zrównoważonego finansowania jako członkowie Grupy lub obserwatorzy. Należą do nich europejskie urzędy nadzoru, Europejski Bank Centralny, banki rozwoju (w tym Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), Europejska Agencja Środowiska, inicjatywa finansowa ONZ w zakresie Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, banki centralne i sieć urzędów nadzoru działających na rzecz uczynienia bardziej zielonym systemu finansowego a także Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 

W obliczu decyzji USA o wycofaniu się z porozumienia paryskiego Europa zdecydowała się zrobić krok naprzód i zagwarantować więcej środków finansowych na tzw. "zielone" projekty. W marcu 2018 r. Komisja Europejska zainicjowała plan działania na rzecz finansowania zrównoważonego rozwoju obejmujący inicjatywy zmierzające do określenia kryteriów "zielonej" inwestycji, obniżające wymogi kapitałowe wobec banków i określające obowiązek zarządzających aktywami i inwestorów instytucjonalnych polegający na uwzględnianiu zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym i dopracowaniu wymogów w zakresie ujawniania informacji.

Informacje dla Wydawców: